POTCHEFSTROOM FIRE PROTECTION ASSOCIATION

DAFF Reg. 1003/01, NPO 155-602, NPC 2013/008141/08, CSD MAAA012

History and Background

The Potchefstroom Fire Protection Association originated from the then “Civil Protection”, which changed later to “Disaster Management”. In 2005, we integrated the Fire Protection Association into Disaster Management. We must make it clear that the PFPA does not function under the auspices of the municipal disaster management, but it is a private group of people who are in need of our fellow human beings.

The Potchefstroom Fire Protection Association (PFPA ) operates under the Field and Forest Fires Act (Act 101 of 1998), which is bound by a very good constitution, constitution and a set of rules and regulations. Our main goal is proactive action to prevent field fires as well as actions during and post-active action after a field fire.

We also incorporate private companies such as “Working on Fire” to help us with the pressing of their international capabilities to fight fires by means of Ground teams and the most important are probably their air support through their Huey helicopters and water bommers.

We also work closely together in many other areas with state and semi state institutions. The SAPS, SANDF, NW University, Rheinmetal Munitions etc. We help ensure the safety of our people, help with flood relief, car accidents, etc.

In addition, we also focus on especially our youth and offer a lot of activities to socialize our young people for the greater calling in our organization.

Geskiedenis & Agtergrond

​​Die Potchefstroom Brand Beskermings Vereniging het sy oorsprong uit die destydse “Burgerlike Beskerming” wat later jare verander het na “Rampbestuur”. In 2005 het ons die Brand beskermings vereniging as onderdeel ingeskakel by Rampbestuur. Ons moet dit duidelik maak dat die (PBBV) geensins onder die vaandel van die munisipale rampbestuur funksioneer nie, maar ‘n privaat groep mense is wat die nood van ons medemens op die hande dra.

Die Potchefstroom Brand Beskermings Vereniging (PBBV) funksioneer onder die wet op veld en bosbrande (Wet 101 van 1998) wat deur ‘n baie goeie grondwet, konstitusie en ‘n stel reëls en regulasies gebind word. Ons hoof doel is pro-aktiewe optrede om veld brande te voorkom asook optrede tydens en post-aktiewe optrede na ‘n veldbrand.

​Ons inkorporeer ook privaat maatskappye soos “Working on fire” om ons by te staan waar die nood druk met hul internasionale vermoeë om brande te bestry d.m.v. grond spanne en die belangrikste is seker hul lug ondersteuning deur middel van hul Huey helikopters en water bommers.

Ons werk ook nou saam op baie ander gebiede met staat en semi staat instellings. Die SAPD, SANDF, NW Universiteit, Rheinmetal Munitions ens. Ons help die veiligheid van ons mense verseker, dra by met hulp verlening tydens vloede, motor ongelukke ens.

Daarmee saam reik ons ook uit na veral ons jeug en bied ‘n legio aktiwiteite aan om ons jong mense op ‘n sosiale wyse in te skakel vir die groter roeping in ons organisasie.